به کلیه ی قیمت ها 10 درصد ارزش افزوده اضافه خواهد شد.