به کلیه ی قیمت ها 9 درصد ارزش افزوده اضافه خواهد شد.