این عمارت در زمینی به مساحت 5000 مترمربع ساخته شده و از سال 1399 به بهره برداری کامل رسیده است. عمارت چلچراغ شامل :
20 اتاق با خدمات کامل هتلی
شربختانه
شاه نشین
پارکینگ و فضای سبز اختصاصی میباشد.

0/5