پنه میکس با سس آلفردو

(پاستا پنه، راسته گوساله، سینه مرغ، قارچ، سس آلفردو)
135000 تومان

ادامه مطلب

پنه مرغ با سس آلفردو

(پاستا پنه، سینه مرغ، قارچ، سس آلفردو)
120000 تومان

ادامه مطلب

پاستا بلونز

(پاستا پنه، راسته گوساله، قارچ، سس آلفردو)
150000 تومان

ادامه مطلب