زمین های ورزشی مجموعه گردشگری گلستان کوه

ورزش یکی از اصولی‌ترین فعالیت‌های انسان است که سفر و غیر سفر ندارد؛ نباید تعطیل شود! شما در دهکده گردشگری گلستانکوه در هر فصلی این فرصت را خواهید داشت که از امکانات

 ورزشی این مجموعه استفاده کنید. در این دهکده امکان استفاده از انواع ورزش‌ها شامل: زمین‌های تنیس، والیبال، پینت بال، مجموعه پارک آبی و … فراهم گردیده است.